Extended Learning to platforma do szkole?, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie umo?liwiaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? b?d? bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Komentarze

Nagłaśniają oszustwo